Voormalig advocaat liet cliënt in de kou staan: schrapping

10 augustus 2016

Het hele artikel op Advocatie.nl

"Een voormalig advocaat uit het arrondissement Midden-Nederland is eerder dit jaar door de Raad van Discipline van het tableau geschrapt nadat hij een cliënt in de steek had gelaten. De advocaat loog dat hij een cassatieprocedure tegen een arrest van het gerechtshof had opgestart, en liet zijn cliënt vervolgens ook in de kou staan bij een kort geding."

Een ander geval van in de kou laten staan door een advocaat: Prof. mr. dr. Mr. G.M. Kerpestein te Amsterdam dumpte jaren geleden zijn cliënten (vader, moeder en zoon Hofs) na het afgesproken totale bedrag van € 19.000,--, excl. 5% kantoorkosten en B.T.W. van hen te hebben ontvangen. Voor dat bedrag zou hij meerdere procedures voeren, waarbij was afgesproken, dat zijn cliënten de inhoudelijke teksten zouden aanleveren. Na slechts enkele werkzaamheden te hebben verricht in de eerste procedure verzon hij vlak voor een belangrijke comparitie van partijen, dat hij failliet was, met zijn gezin naar Spanje zou verhuizen en daar verder zou gaan als wetenschapper. Dat was schrikken voor de betrokkenen, die bovendien krap bij kas zaten en het geld hadden moeten lenen.

De Raad van Discipline geloofde de advocaat op zijn woord, die beweerde, dat hij telefonisch tegen Hofs-Akkermans had gezegd, dat hij failliet zou gaan als hij alle werkzaamheden, die de familie van hem verlangde, zou moeten verrichten. Een professor/advocaat wordt natuurlijk zonder meer geloofd, het is veel gemakkelijker om “minkukels” de dupe te laten worden, niet waar!! De beoordeellaars hadden zich echter logischerwijs in de eerste plaats moeten afvragen, waarom de familie Hofs iets dergelijks zou verzinnen, daar hadden zij immers geen enkele belang bij. Mr. Kerpestein echter des temeer: het geld was binnen en vanwege het zogenaamde faillissement hoefde hij de toegezegde werkzaamheden niet meer te verrichten.

In deze zaak heeft de fam. Hofs op het laatste moment nog een andere advocaat gevonden, die zij echter dienden te betalen, hoewel hij uit coulance vanwege de onverkwikkelijke situatie een zeer redelijk bedrag rekende. Rechtszaken tegen mr. Kerpestein heeft de fam. Hofs ook verloren, dit zowel bij de lagere rechter als in hoger beroep. De voornaamste reden: de Raad van Discipline had immers al geoordeeld, dat mr. Kerpestein geen wanprestatie kon worden verweten door het beëindigen van zijn werkzaamheden en aldus was er ook niet onverschuldigd betaald. De proceskosten van bijna € 5.000,-- dienden door de fam. Hofs te worden betaald.

Al met al een schandalige en tenenkrommende zaak, waarbij zowel de magistraten als mr. Kerpestein grove verwijten kunnen worden gemaakt. Zowel de procedure bij de rechtbank als het hoger beroep betreffen aanfluitingen, die binnenkort in zijn geheel op deze website uitgebreid zullen worden gepubliceerd, zo ook de tuchtrechtprocedure.

Lodewijk Valk nieuwe advocaat-generaal Hoge Raad

2 mei 2016

Het hele artikel op Mr.

"Lodewijk Valk is benoemd tot advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. De ministerraad heeft besloten hem voor te dragen op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie."

Het is werkelijk te hopen, dat deze nieuwe advocaat-generaal beter werk verricht dan zijn voorganger, mr. J. Spier. Mijn echtgenoot en ik werden op  11 maart 2016 eigenaar van een “Conclusie” van deze A.G. ter grootte van een half A-viertje, welk werkstuk geen andere benaming verdient dan een schotschrift. Men moet daarbij in ogenschouw nemen, dat een ervaren cassatieadvocaat 23 relevante en duidelijke middelen had voorgesteld met betrekking tot een erbarmelijk en op vele punten foutief arrest d.d. 13 oktober 2015 van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (zaaknummer 200.143.259). Onderstaand een korte samenvatting van hetgeen deze mr. Spier ons toedichtte (ja binnen dat halve A-viertje !):

-   Hofs c.s. hebben uitgehaald naar rechters of rechterlijke uitspraken;
-   Hofs c.s. hebben oeverloze beschouwingen gehouden;
-   Middel 16 is versierd met diverse krachttermen en beschuldigingen. (Opmerking mijnerzijds: Krachttermen zijn verwensingen, vloeken, schuttingwoorden, etc. , waarvan in de verste verte geen sprake van was in de middelen);
-   Hofs c.s. houden een warrig betoog in dit middel;
-   Middel 19 behelst vooral misplaatste verwijten van partijdigheid aan het Hof en is verder ook gestoeld op speculaties;
-   Het gestelde onder “Verzoeken zijdens Hofs c.s.” betreft een ontboezeming (denigrerend bedoeld !).

Het was weliswaar een pittige cassatiedagvaarding, maar qua inhoud en stijl geheel volgens de geldende fatsoensnormen. T.z.t. zal ik alle betreffende processtukken op deze website tonen, zodat iedere geïnteresseerde zelf een oordeel kan vormen.
Ik neem overigens aan, dat mr. Spier helemaal niets van doen met die “Conclusie” heeft gehad, maar dat dit broddelwerk is geproduceerd door één van de bureaumedewerkers, die er kennelijk niets in zag om onze dagvaarding serieus te nemen, naar aannemelijk is vanwege de omvang er van dan wel ter bescherming van de falende raadsheren, die het arrest hebben gewezen. De A.G. blijft echter verantwoordelijk.

Kortom: de Conclusie is een schande voor de veel geroemde rechtspraak.

Veroordeelde advocaat eist met succes verwijdering uit zoekresultaten Google

18 april 2016

Het hele artikel op Advocatie

Een advocaat wordt in 2012 veroordeeld wegens verboden wapenbezit, en hij heeft de pech dat een ‘lokale blogger’ dat oppikt en er een redactioneel stuk over publiceert, met naam en foto. De advocaat in kwestie heeft nu met succes geëist dat Google het zoekresultaat – na het intikken van zijn naam – moet verwijderen. De rechtbank Rotterdam is van oordeel dat ‘het recht op privacy, dat tot uitdrukking komt in het verwijderen van de desbetreffende zoekresultaten, in deze zaak prevaleert boven het recht van Google om de zoekresultaten in stand te laten’.

De advocaat dient eerst een verzoek in bij Google om de zoekresultaten te verwijderen. Google laat daarop weten niet aan het verzoek te voldoen. Ook bij het College bescherming persoonsgegevens krijgt de advocaat nul op het rekest. Volgens het College gaat het om een strafrechtelijke veroordeling van recente datum, en dient berichtgeving daarover een publiek belang.

De rechtbank Rotterdam stelt eerst vast dat sprake is van de ‘verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens’. De inhoud van de bronpagina waarop het verzoek betrekking heeft bevat strafrechtelijke persoonsgegevens, nu de op deze bronpagina vermelde gegevens tot de identificatie van verzoeker als verdachte of dader kunnen leiden, aldus de rechtbank. En dat is niet toegestaan: ‘Hoewel de rechtbank zich bewust is van het vergaande praktische gevolg voor de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens door de exploitant van een zoekmachine, acht de rechtbank de conclusie onvermijdelijk dat er in dit geval sprake is van een toepasselijk verbod op de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. De rechtbank acht derhalve het verzoek om Google te bevelen de verwijzing naar de weblinks die voortkomen uit de zoekopdracht naar de naam van de verzoeker uit de zoekresultaten te verwijderen dan wel af te schermen, reeds hierom toewijsbaar.’

Column: Waarheidsontduiking

13 april 2016

De column op Advocatie

Mijn reactie op de column van Juriaan Mensch:

Jaap Winter heeft dus met betrekking tot het ontstaan van de financiële crisis gezegd, dit geheel terecht, dat rechtsbeoefenaren oog moeten hebben voor de gevolgen van hun handelen.

Mijn visie is, dat rechtsbeoefenaren, waaronder ook rechters, bij de uitoefening van hun beroep sowieso steeds oog moeten hebben voor die gevolgen, hetgeen er ook toe zou leiden, dat zij hun werk met meer inzet en beter zouden doen en minder vaak kapitale blunders zouden begaan, waardoor de uitkomst van een procedure ten gronde foutief is en burgers ten onrechte worden veroordeeld.

Wat te denken van de drie raadsheren van het gerechtshof Arnhem, die een man van 39 jaar (R. Hofs) in een arrest d.d. 19 april 2011 100% zeker ten onrechte hebben veroordeeld tot het betalen aan een vastgoedmaatschappij (V.N.I. Enschede B.V.) van een bedrag van € 531.710,40 aan huurachterstand (!) en tevens tot een bedrag aan rente van € 116.193,46 (welke rente door V.N.I. bovendien helemaal niet gevorderd was). Aan die idioterie hebben meerdere advocaten van Poelmann van den Broek (toentertijd Hoge van den Broek) overigens enthousiast meegewerkt, dit door het verkondigen van vele leugens en regelrechte verzinsels in hun processtukken en tijdens comparities (dit ondanks wetsartikel 21 Rv.). Het tuchtrecht mocht niet baten ondanks de bewijsvoering van Hofs, dat één van die advocaten (mr. J. Naus) tijdens de procedure ten gunste van zijn cliënte een door Hofs te betalen boete van € 604.321, 66 (later zelfs uitgegroeid tot € 739.730,06) had geclaimd, dit ingevolge artikel 14.2 van de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst, terwijl die boete ingevolge dat artikel hooguit enkele duizenden euro’s had kunnen bedragen. De Raad van Discipline vond de verklaring van de advocaat, dat hij deze berekening zo van zijn cliënte had ontvangen, afdoende om te stellen, dat hem niets te verwijten was.

De gehele kwestie is toentertijd door mij bekend gemaakt aan o.a. mr. R.J. Hoekstra, de interim rapporteur toezicht advocatuur, maar ook daarmee is zoals te verwachten was niets gedaan, omdat het onderzoek niet degelijk is verricht en er geen enkele waarachtige drive was om het toezicht op advocaten te verbeteren.

Op deze website zijn alle procedures V.N.I./R.T.B. Hofs te vinden, zo ook het arrest d.d. 19 april 2011 en de keiharde bewijsvoering, dat Hofs onterecht is veroordeeld. Van dit arrest is Hofs uiteraard in cassatie gegaan. Ook de A.G. heeft in zijn Conclusie echter spraakmakende juridische misslagen begaan om naar aannemelijk is zodoende de raadsheren uit de wind te kunnen houden. Tenslotte heeft de Hoge Raad op 14 juni 2013 het advies van de A.G. opgevolgd en simpelweg gesteld, dat de in de middelen aangevoerde klachten niet tot cassatie kunnen leiden en dat dit oordeel gezien art. 81 lid 1 RO geen nadere motivering behoeft. De uitgebreide “Borgersbrief” van de cassatieadvocaat werd daarbij genegeerd, hetgeen een ernstige procedurele schending vertegenwoordigt!

Leve onze rechtsstaat!

Gonnie Akkermans

Uniforme afspraken over civiel effect togaberoepen

11 april 2016

Het hele artikel op Mr.

"De rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de advocatuur hebben met alle juridische faculteiten afspraken gemaakt over het niveau van afgestudeerde juristen met de aantekening 'civiel effect' op hun bul. Dit moet waarborgen dat deze afgestudeerden de vereiste kennis en kunde in huis hebben om door te kunnen studeren voor rechter, officier van justitie of advocaat."

Dat convenant is een goed idee in verband met de vereiste theoretische kennis van de toga's. Belangrijker is echter, dat de te verrichten werkzaamheden deskundig en met de juiste inzet en motivatie worden vervuld en dat als uitgangspunt daarbij waarheidsvinding hoog in het vaandel staat. Helaas is de praktijk in deze vaak dramatisch. Ik beschik inmiddels over liefst meer dan twintig erbarmelijke rechterlijke uitspraken, die t.z.t. alle op deze website zullen worden gepubliceerd, dit met de relevante bewijsvoering omtrent het broddelwerk en erger. Ook zal er worden bewezen, dat het niveau van advocaten vaak veel te wensen overlaat en er heel vaak regelrechte onzin wordt uitgekraamd. Ik hoop spoedig de tijd te vinden om tot actie over te gaan.

Advocaten krijgen dilemma app

31 maart 2016

Het hele artikel op Mr.

"De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) lanceert binnenkort een app om advocaten te helpen bij morele dilemma’s. De DilemmApp (voor iOS en Android) gaat naar verwachting in de tweede helft van april live."

Het geheel van waarden en normen (beroepsethiek) waaraan de beroepsbeoefenaar (in dit geval de advocaat) zich bij de uitoefening van zijn/haar beroep dient te houden zou al gewaarborgd moeten zijn door de afgelegde integriteitseed en wetsartikel 21 Rv. Het is echter een goed idee daar toch regelmatig een discussie over te voeren. Mijn ervaring is namelijk dat sommige advocaten er geen enkele beroepsethiek op na houden en via leugens en soms regelrecht bedrog een gunstige uitspraak van de rechter voor hun cliënt (en met name voor zichzelf) trachten te behalen en dit met succes. Op deze website zijn daar voorbeelden van te vinden en binnen afzienbare tijd zullen er nog vele volgen.

Net rond ijzervreter Meindert Stelling sluit zich

30 maart 2016

Het hele artikel op Advocatie

"Anti-kernwapen  advocaat  Meindert  Stelling  is  vorige  week  maandag  door  de  Raad  van Discipline  in  Den  Haag  geschrapt  van  het  tableau.  Volgens  de  Raad  geeft  Stelling  bij voortduring blijk ‘van een voor een  advocaat  zeer  ongepast  gebrek  aan  eerbied  voor  de rechterlijke autoriteiten’. Na eerdere tuchtrechtelijke veroordelingen blijkt volgens de Raad dat  Stelling  zich  niks  aantrekt  aan  het  oordeel  van  de  tuchtrechter,  en  dat  hij  zich  niet  wil conformeren aan de voor advocaten geldende regels."

Het is vanzelfsprekend juist en logisch, dat men magistraten correct en fatsoenlijk bejegent,  hetgeen voor burgers en met name voor advocaten geldt, die zich in deze immers ook aan de geldende gedragsregels hebben te houden. Ik begrijp echter niet, dat men eerbied voor de rechterlijke macht moet hebben, zoals u stelt. Iemand verdient alleen een soort van eerbied dan wel waardering, wanneer hij of zij zich gedraagt als een waardig en waardevol mens, bijvoorbeeld in zijn of haar vakgebied. Niet iedere rechter gedraagt zich echter volgens de voor hem of haar geldende normen en/of levert deskundig en integer werk. Op deze website wordt één procedure (tussen V.N.I. Enschede B.V. en vader en zoon Hofs) in al zijn schokkende facetten voor het voetlicht gebracht, waarbij blijkt, dat meerdere rechters zeer slecht werk hebben geleverd en dit veelal ook nog om hen moverende redenen opzettelijk hebben gedaan, dienaangaande de uitdrukking eerbied vanzelfsprekend niet past. In de komende maanden en jaren zullen nog vele overtuigende voorbeelden op onze website volgen hoe magistraten zich zonder enige scrupule hebben (en helaas nog zullen) misdragen in hun uitspraken. Ik sta dan ook met de andere leden van VJIV en vele andere medestanders volledig echter de uitspraak van mr. Stelling, inhoudende dat bedrog in de vorm van een rechterlijke uitspraak een verraderlijke dolkstoot is in de rug van de rechtsstaat.

De Raad van Discipline schrijft in haar Beslissing o.a. ook, dat uit de open norm van artikel 46 Advocatenwet voldoende blijkt, dat deze onder meer een verbod op het doen van beledigende en grievende uitlatingen inhoudt. Dat mag juist zijn, maar bij mij komt dan meteen de vraag boven, waarom het een A.G. van de Hoge Raad wel is toegestaan om in een recentelijk door mij en mijn echtgenoot ontvangen ”Conclusie” vele malen op werkelijk ontoelaatbare wijze te reageren op een weliswaar pittig maar ten gronde fatsoenlijk cassatieberoep met vele middelen, die benodigd waren vanwege het erbarmelijke werk van het gerechtshof te Arnhem. De betreffende A.G. doet het in zijn werkstuk van nauwelijks een half A-viertje op blanco papier en zonder dat het duidelijk is wie de ondertekenaar van het stuk is zelfs voorkomen, alsof er in die dagvaarding krachttermen zijn gebruikt ! Ook deze procedure zal binnen afzienbare tijd ter beoordeling van iedere geïnteresseerde op onze website zijn te vinden.

De Raad spreekt ook over het vertrouwen in de advocatuur. Welnu, bij vele burgers bestaat er geen enkel vertrouwen in de advocatuur, zelfs niet in de eigen (dik betaalde) advocaat. In de komende maanden zal een lange reeks van voorbeelden inzake de door advocaten geponeerde ondeskundige uitlatingen, wetsverkrachtingen, aperte leugens en anderszins tenenkrommend werk en concrete pogingen tot oplichting op onze website worden verwoord. Het zal iedere lezer dan ook duidelijk worden, dat advocaten veelal geen enkele boodschap hebben aan wetsartikel 21 Rv. Ook het tuchtrecht biedt geen enkele soelaas dergelijke advocaten tot de orde te roepen, omdat het meestentijds blijk geeft van partijdigheid ten gunste van de aangeklaagde advocaten. Ook in deze hebben mijn echtgenoot, ikzelf en onze zoon slechte ervaringen opgedaan, de betreffende casussen zullen t.z.t. eveneens op de website gedetailleerd uit de doeken worden gedaan. Het Hof van Discipline is er zelfs in geslaagd om een deken vrij te pleiten, terwijl deze overtuigend de wet had overtreden. Dit in de trant van: de deken heeft wel op u geschoten, maar u daarbij niet geraakt, dus wat zeurt u nou! Het tuchtrecht heeft maar één belang en dat is de overtreder te beschermen en af en toe voor de Bühne en de statistieken/jaarverslagen een Barbertje te laten hangen.

Zorg over toekomst cassatieadvocatuur

24 maart 2016

Het hele artikel op Mr. Online

"Er zijn op dit moment genoeg cassatieadvocaten, maar het is de vraag of mensen met een toevoeging in de toekomst ook nog in cassatie kunnen gaan. Dat blijkt uit het rapport Evaluatie Civiele Cassatie van de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
De vergoeding voor de cassatieadvocaat binnen de gefinancierde rechtsbijstand is een schijntje in vergelijking het werk dat hij eraan moet besteden, zo stelt de commissie. De NOvA  gaat daarom bij de regering aandringen op een betere vergoeding voor cassatie bij toevoegingen."

Veel belangrijker is het waarborgen van de kwaliteit van het werk van de A.G.'s. De advocaat van mijn echtgenoot en mij had vanwege een erbarmelijk arrest van het gerechtshof te Arnhem liefst 23 middelen voorgesteld. Daar wist de bewuste A.G. wel raad mee. In een soort schotschrift vol met beledigingen werden mijn echtgenoot en ik niet ontvankelijk verklaard, dit ingevolge artikel 80a RO. Ik merk op, dat ik er overigens van overtuigd ben, dat er aan dat broddelwerk geen A.G. te pas is gekomen, maar de "conclusie" is opgesteld door een wetenschappelijk bureau medewerker, die simpelweg geen zin had zich in de zaak te verdiepen dan wel volstrekt ondeskundig was dan wel partijdig was.
Mijn ervaring is ook, dat cassatieadvocaten vaak niets van de hen voorgelegde materie snappen en dan maar negatief adviseren, waarbij hun advies veelal doorspekt is met onzinnigheden. T.z.t. zullen een paar van die adviezen voorzien van commentaar op deze website te vinden zijn.